- SVAKHET GIR STYRKE
 -

Olje på lampen:
Gud har gitt oss et testamente vi skal følge. Det er vår yrkesbok i livet. Vi må hele tiden være i bønn og forbønn for andre og i fornyelse slik at vi er oppdatert til enhver tid og har ojle på lampen. For når mørket kommer er det viktig at du har et lys som kan lede deg på rett vei igjen. Norge er i ferd med å bli en dvale-stat innen Gudstro og gjerninger. Bli med å endre den ferden for høsten er snart moden til å sanke inn.

Svakhet gir stor styrke:
Gud lærer oss ofte at det å tenke motsatt er det som er livreddende. I verden er det den sterkestes rett, men hos Gud er det den svakestes rett som gir liv. Se foreksempel på kampen mellom kjempen Goliat og gjetergutten David med slyngen; David så ikke på Goliat som en fryktinngytende kriger selv om Goliat var en 3 meter og 15 cm høy kjempe. Det David likte ved Goliat var at desto større han var desto lettere var det å treffe blink. Den kroppslige størrelsen ble en målskive til fordel for David, slik at det nesten ble umulig å bomme på målet.

Slik er også livet med Kristus, Gud åpenbarer løsninger for oss som virker helt umulig å oppnå for verden. For det verden ser etter er størrelser, for størrelser gir mere styrke. Desto større formue man har desto høyere status, desto dyrere bil eller hus desto mer vellykket er man. I film industrien skal budsjettene helst overgå èn milliard for at det skal være en god film, puppene skal være av silikon og størst mulig, og helst skal man være overutdannet eller stor formuende for å oppnå stor status. Alt dette er bare tomhet og illusjoner. Menneskene så for seg at Messias skulle komme med pomp og prakt, ridende på elefanter med en hærskare av soldater og tjenere ved sin side. Men Messias kom på et lite esel ridende iført et enkelt klede.Gud tenker annerledes enn verden, derfor er det at verden ikke forstår Kristus fordi de lever gjennom sine illusjoner.Verden vil bedras!Kom deg ut av verdens illusjoner å ta imot Jesus Kristus!

 Johannes 1. 2, 16
Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Far i seg. 16 For alt som er i verden – kroppens begjær, øynenes begjær og skrytet av alt en eier – det er ikke av Far, men av verden.  For verden går til grunne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, består til evig tid.

Mennesket er oppsatt på å være størst og sterkest i alle ting, slik er verden i et nøtteskall, de sterkeste overlever mens de svake dør og blir glemt. For Gud er det motsatt. Da Jesus ble korsfestet var Han utsultet, slått til blods, pisket, å fornedret, spottet og ydmyket, utblødd og spiddet. Han var avkledd, "fattig" og naken og ble sett på som det svakeste av de svake, Jesus utåndet å døde. I 3 dager i dødsriket overvant Han døden, Han sto opp fra de døde med dødsrikets nøkler i sin hånd. Jesus måtte gjennomgå denne svakheten og fornedrelsen for å bli oppreist. Det var som om Han måtte få skrellet av seg all verdens svakhet og død før Han kunne gjennoppstå i all sin Guddommelige prakt. Han måtte lide for at vår svakhet og skrøpelighet ikke skulle føre oss til dødsriket å bli værende der men gi oss styrke og kraft og himmelrikets nøkler.De tanker og bilder menneskene hadde av den Messias som skulle komme å frelse verden var at Han var en Konge kledd i gull og sølv å hadde en hærskare av tjenestefolk og soldater rundt seg. De så for seg en helt annen enn Han som kom. Kongenes konge, Jesus, kom ridende på et esel inn Jerusalems porter iført bare et klede.

Om du lider av en sykdom eller plage, så det aller beste du kan gjøre er å be for andre som er syke. Handling aktiverer Guds kraft. Har du kreft, så be for noen andre som har kreft. Har du diabetes, så be for noen andre som har diabetes e.l. Det gir store velsignelser å be og hjelpe andre mennesker i nød. Tar de ikke imot den velsignelsen du kommer med, skal den gå i stor styrke tilbake til deg selv. Så be for så mange du kan og vil. Selv Paulus var syk, det står at han hadde en torn i sitt legeme som han ikke fikk ut og som skapte mye ubehag. Men Jesus sa da til han at hans svakhet er også hans styrke. Så man kan kanskje tenke seg at desto større svakhet man har desto større styrke har du til å hjelpe. Så uansett hvor svak du tror du er, bare gå imot den med å hjelpe andre.

Paulus 2 Kor. 12, 7-10
7 For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig.
Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg,   men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.  Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, forfølgelser og vanskeligheter. For når jeg er svak, da er jeg sterk.

Webside drives av  Vistaprint