- RELIGIØSITET OG VRANGLÆRE
 -

Det finnes menigheter som nesten aldri forkynner fra Skriften, men lager metaforer ut fra sitt eget for godt befinnende. Se f.eks. på den menigheten i Knutby i Sverige hvor det gikk så galt, der flyttet de fokuset bort fra Jesus til å bli et fokus på menighetslederne og fruene deres istedet. Og deretter ble det verre og verre og endte til slutt i mord. Vi vet jo at det er Satan`s taktikk, for djevelen kommer bare for å stjele, ødelegge og myrde. Når Jesus ikke lenger er i senter/midten og Skriften Guds Ord ikke blir formidlet, da er det en farlig møteplass.
Guds Ord er som levende vann, men det skal flyte fritt og ikke holdes innestengt i en dam, fordi det da blir grumset. Våre legemer er et tempel for Gud, det skal flyte fritt av levende vann, og det vannet vi gir videre må ikke ha ligget så lenge i vårt ego at det er blitt grumset før vi gir det videre til våre medmennesker for da blir også de urene fra det grumsete vannet du har delt de med.

Jeg pleier å besøke forskjellige menigheter for å få en bredere forkynner- kurve, altså å se Jesus fra forskjellige perspektiver, tankemåter og vinkler ut fra ulike menigheters synspunkter. Selv i menigheter kan det være ulike oppfatninger om Kristus. Jeg er opptatt av Jesus og hans virke på jorden, så vel som i himlene. For Jesus er midtpunkt i mitt liv, Han har berget meg fra tre dødsulykker! Og derfor er det viktig å lære Han å kjenne også gjennom ulike forkynnere i hans menigheter. Noen trossamfunn har jo ulike oppfatninger om Kristus, hans Nådegaver og bruken av guds kraft. Ettersom jeg ivrer etter å praktisere alt det gode Gud har å gi og vil gi, kommer jeg ofte i dialog med prester, pastorer, forkynnere og predikanter, om bruken av guds kraft. De aller fleste er gode formidlere av Guds Ord, fordi vi kjenner det igjen i Skriften, det de forkynner. Men det som likevel forundrer meg og er bekymringsverdig er at det er noen kristne ledere og forkynnere som ikke tror på at Jesus har utstyrt oss troende med nådegaver, slik at vi kan utøve tilbedelsen av Gud også gjennom hans hellige kraft.
Noen er så religiøse at vår Herre har gitt oss en advarsel mot slike folk;
Timoteus 3, 5.   "I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft. Vend deg bort fra slike folk!"

Hvordan skal det gå med lytterne og tilhørerne i menighetene om forkynnerne selv er på villspor? Vi må ikke bare ha den teologiske kunnskapen, vi må også ha Den Hellige Ånds salvelse når vi forkynner eller utøver Guds vilje! Hvis ikke blir det en matt forsamling som lider av tomhet og ikke blir oppfylt. Vi skal jo tømme alt fra vårt eget og fylle oss opp med Jesus. Vi må ha olje på lampene våre, og veken må være omskjært så vi ikke spyr ut svart røyk og tåkelegger menneskers sinn.

 Noen "vitner", påstår at vi ikke skal ta i bruk Guds nådegaver til å helbrede, men har vi fått en sykdom er det Gud som har satt en straff på oss og derfor skal vi plages med den gjennom livet til vi har gjort opp for vår synd gjennom botsøvelser. Det er forferdelig feil!!! For Gud setter ikke sykdom på folk. Når djevelen setter sykdom på mennesket så skal alle vite at Kristus har makt til å sette ethvert menneske fri fra den plagen, fordi Jesus Kristus er på Tronen og har seiret over Satan! Og vi som er gudsbarn, går med seieren, vi er oppreist ved Kristus og er sammen med ham på Tronen.

Jeg kom i samtale med en prest i statskirken og kom i snakk om Guds helbredende kraft gjennom nådegavene. Han var slettes ikke enig i at nåtidens troende skulle foreta seg noe slikt, for slike gaver var kun tiltenkt disiplene i apostolisk tid, og bare i ytterst få tilfeller i den moderne tid kunne slike hendelser forekomme. Han mot-argumenterte gjenntatte ganger med at vi alle skal dø en dag og at han derfor ikke så noen mening i helbredelse annet enn i svært sjeldne tilfeller. Han har rett at alle skal dø, men vi som tror på Kristus er jo allerede døde, for vi er gjennoppstått og født på ny ved Jesu Kristi oppstandelse. Jesus har gjort meg levende, jeg har aldri kjent meg så levende som nå, og bedre skal det bli! Halleluja, priset være Herren!! . Vi har ingenting med døden å gjøre lenger, fordi vi er gjort levende gjennom Kristus, takk Gud! Vi må slutte å opphøye Satan med å snakke om døden som om den var enden på alt!! Og helbredelser skal alle troende foreta seg, hvis de føler seg kalt til det. Dette sier Guds Ord om de som snakker om døden som et tap; Markus 12, 26; Gud talte til Moses og sa: ‘ Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud.’ 27 Han er ikke en Gud for døde, men for levende. Dere er helt på villspor.»

Jeg tror det kan være mange kristne trossamfunn i Norge i dag som forkynner vranglære og fører mange mennesker på villspor. I et trossamfunn jeg har snakket med tror de f.eks. at nådegavene kun er gitt gjennom slektsledd fra far til sønn og at deres slekt har enerett på nådegaven. De tror også på helbredelse gjennom faste rituelle tekster som er skrevet i dikt form, fordi de er lette å huske, og fordi akkurat den teksten har en spesiell kraft, mer kraft enn annet Guds Ord.
Salme 38, 10  Herre, du kjenner min lengsel,  mitt sukk er ikke skjult for deg.

Gud hører! Selv et menneskes sukk,  kan være nok til at Gud utfrir helbredelse:  Romerne 8, 26  På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord.

1 Tim 6, 3; Den som kommer med en annen lære og ikke holder fast ved vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører gudsfrykten til, er hovmodig og skjønner ingenting. Han er bare syk etter diskusjon og ordkrig, og dette skaper misunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker og stadig krangel mellom mennesker som har mistet dømmekraften og er kommet bort fra sannheten; de mener gudsfrykten er en vei til vinning.   Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning.

Webside drives av  Vistaprint