- GUDEBILDER
 -

Stein-guder
I det siste har jeg besøkt endel hjem hvor jeg har gjort åndelig husrens og håndspåleggelser.
Mange av de jeg har besøkt, har vært på reiser i fjerne land og tatt med seg suvenirer hjem. Endel av suvenirene var Budda-figurer, hindu statuer osv. Selv om dette bare er statuer av metall eller leire og selv om kjøperne ikke har den slags tro innen religionene hindu eller buddist o.l., eller ikke tror på noe i det hele tatt, så er det millioner av mennesker i verden som tilber disse statuettene lagd av menneskehender. Gudebildene har kun den åndelig verdi som mennesker har valgt å gi dem, de har ingen makt til å gjøre forskjell på noe, annet enn å føre fokuset på avveier og bort fra Den levende Gud som har vært her i kjøtt og blod, som var død, er oppstått og levende. Selv om intensjonene med religionene er fred og harmoni og gir et aspekt av lykkefølelse i mange menneskers liv rundt om i verden i dag, taler Gud til oss at dette er Satans verk. Dette er religionsfigurer som symboliserer noe f.eks. fred og harmoni i hjemmet (Iflg. Buddistisk visdom). Så kjøper folk statuene og tar de med seg hjem. En stund senere blir det uro i huset, eller de boende havner i plutselig sykdom. Det Hellige Evangelium Bibelen, Guds Ord, taler svært ofte mot ha ta slike gjennstander inn i sin sfære, fordi det er avgudsdyrkelse. Og det er avgudsdyrkelse om du tror på det eller ikke. Bare det å ha tatt imot/kjøpt en slik offergave er en ugudelig sjelelig binding som kan/vil få konsekvenser for ditt liv.

Husk at verdens Hersker er Satan, det er han som er gud for alle vantro. Alle som ikke har tatt imot Jesus Kristus som sin frelser, er under Satans herredømme. Dette er fakta selv om du ikke tror noe på det. Dette er Guds Ord.

4 Mosebok 33, 50
Herren talte til Moses på slettene i Moab, ved Jordan, rett imot Jeriko. Han sa: Tal til israelittene og si til dem: Når dere går over Jordan og inn i Kanaan-landet,  skal dere drive ut alle som bor i landet, og ødelegge alle gudebildene deres. Dere skal ødelegge alle de støpte bildene deres og utslette offerhaugene.

For de som ikke vet det,  må det bare sies at ved troen på vår Frelser Jesus Kristus gir det deg frelse til evig liv og utfrielse fra det religiøse/loviske slaveri. Jesus Kristus er ikke en religion og slavebinder deg ikke til å utføre religiøse handlinger. Troen på Jesus Kristus frir oss ut fra det loviske slaveriet gjennom sitt forsoningsverk som ble fullbyrdet på Golgataskors. Forsoningsverket satte oss fri fra djevelens verk å gav oss utfrielse fra verdens slaveri. Så det å være kristen er å leve med fokuset på Jesus i sitt liv, Jesus er midtpunktet,  alt annet enn livet med Jesus fører til slaveri og åndelig frafall.

Før jeg ble kristen var jeg en stor avgudsdyrker uten å vite det. Mitt Guddommelige perspektiv dreide seg til at det kunne finnes høyere makter  der ute et sted, men hva de var la jeg ikke større vekt på. Som fritids hobby studerte jeg og inntok store mengder litteratur innen Egyptologi og det okkulte. Jeg hadde mange Farao figurer, bilder på veggene av pyramider og mange gudebilder av egyptiske guder. Jeg hadde til og med en stor gullring med gravering av Tut-Ankh-Amon som jeg bar på dag og natt. Jeg studerte alt som var av det okkulte innen aztekerne, mayaene, maurerne, egypterne osv. kun fordi det var spennende og interressant ikke på noen måte for å tilbe. Men Satan bryr seg ikke om du vil tilbe disse guder eller ikke, bare du ikke får fokuset på Den levende Gud så er alt greit for han.
Og med å ha gudebilder i huset gir du også aksept til demoners påvirkning. Denne demoniske påvirkningen vil være der uansett hva du tror på eller ikke tror på.

5 Mosebok 4, 15
Forbud mot gudebilder
Ta dere vel i akt! Dere så ikke noen skikkelse den dagen Herren talte til dere ut av ilden på Horeb.  Derfor må dere ikke gjøre noe så ødeleggende som å lage dere gudebilder av noen skikkelse, ikke noe bilde med form som en mann eller en kvinne,  et dyr på jorden, en fugl som flyr under himmelen,  et kryp på marken eller en fisk i vannet under jorden.  Og når du løfter blikket mot himmelen og ser solen og månen og stjernene, hele himmelens hær, må du heller ikke la deg forføre så du tilber dem og dyrker dem, for disse har Herren din Gud gitt til alle folkene under himmelen.

28Der kommer dere til å dyrke guder som er laget av menneskehender, stokk og stein som verken kan se eller høre, spise eller lukte.


Først mange år etter at jeg ble kristen opphørte denne fasinasjonen av de okkulte krefter. For Bibelen Guds Ord lærer oss at slike åndsmakter ligger innenfor Satans domene og demoners lære og tilhører ikke Guds fylde. Bibelen sier at vi ikke skal ha hus-guder av verken stein eller annen materiale, heller ikke gudebilder o.l.  fordi det gir Satan en reell rett til å komme inn på våre liv og som vi vet kommer Satan bare for å stjele, ødelegge og myrde. Han stjeler helse, fred, og liv. Derfor er det vemodig å holde på med husrenselse og håndspåleggelse av noen som nekter å kaste ut gudestatuene. Og faktisk talt sier Gud at når man jager ut husånder vil de alltid prøve å komme tilbake og har ikke menneskene i huset gjort noe for å endre på det som var, vil ånden som var i huset komme tilbake med sju ånder til, verre enn den selv var. Matteus 12,43 Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke. 44 Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.’ Og når den kommer dit, finner den huset ledig, feid og pyntet.  Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første. Slik skal det også gå denne onde slekten.

Så om du har uro i huset men ikke vil fjerne dine husguder, så vil det være til liten nytte å fjerne den onde ånds-makten som allerede er der, fordi det vil bare kunne gjøre det verre. Husguder er demoniske døråpnere som kommer med en plage agenda! Så man kan si at det å ha husguder i sitt hus er å hindre Gud i å gi deg velsignelser. Uten velsignelser gir du fri adgang til onde krefter.


Gud endrer på antatte hendelsesforløp gjennom våre bønner. F.eks. kan en nærliggende katastrofe få et annet utfall enn først antatt gjennom bønnens kraft som er Guds makt. Også et hus-salg kan stagnere og bringe folk ut i økonomisk ruin og katastrofe, dette kan endres ved hjelp av bønn. Eller få en rettferdig utgang på en tvist/rettssak der situasjonen ser håpløs ut, kan Gud endre! osv. For Gud er Gud også av rettferdighet og Han løser alltid opp konflikter på den beste måten for alle parter. Bare det at Gud helbreder sykdom, er å endre på hendelser. Når Herren er med oss hvem kan da være imot oss!

Dere som har uro i huset og som ønsker det levelig der bør kunne ta en opprydding i huset først. Fjern New-age bøker, gudefigurer, drømmefangere og lignende gjennstander som tiltrekker seg åndsmakters oppmerksomhet. Deretter kan du sette på en CD med lovsanger, salmer osv. Det hjelper! Selvsagt kan det også bes i huset og lovsynges selv. Guds fred!


Webside drives av  Vistaprint