- FÅ TILGIVELSE OG RENSELSE
 -

TILGIVELSE OG RENSELSE:

Rettferdiggjørelsen er en tilstand vi blir satt inn i, i Jesus
Kristus. Men helliggjørelsen er et indre verk i oss, hvor vårt hjerte
blir renset fra onde vaner, synd, onde lyster, laster m. m., ved Jesu
blod.

I Johannes' første brev, kapittel 1, leser vi: «Jesus Guds Sønns blod,
renser oss fra all synd». (vers 7.) Johannes sier videre: «Dersom vi
bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss
syndene (dette er rettferdiggjørelsen) og renser oss fra all
urettferdighet» (dette er helliggjørelsen), (vers 9).
Vårt liv blir ikke bare tilgitt det som vi har gjort, men vi blir
renset fra all urettferdighet, så vi kan fortsette å leve seirende
over synden, ved helliggjørelsens nådeverk.

Det står i Filip. 2:13: «For Gud er den som virker - i dere, både å
ville og virke til hans velbehag».

2. Tess. 3:5: «Og, Herren styre deres hjerter . . .» Hebreerbrevet
13:21: «Han (Gud) skal gjøre dere fullt dyktige i all god gjerning, så dere kan gjøre hans vilje, idet han virker i dere det som tekkes ham, ved Jesus Kristus».

1. Tess. 5:23-24: «Men han selv, fredens Gud, hellige dere helt
igjennom, og må deres ånd og sjel og legeme bevares fullkomne
ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme, Han er trofast som har
kalt dere, han skal og gjøre det».


Webside drives av  Vistaprint