- BINDE Å LØSE
 -
 Binde og løse sykdommene.

Å Helbrede handler i all hovedsak om å binde og løse sykdoms ånder i en kropp og fra en kropp.

Det er ingen problem å helbrede en ufrelst, men det gjør det litt mer komplisert bare.


Her er noe som er svært viktig å vite, kanskje spesielt for helbrederne, men det er greit å vite for de som vil bli helbredet også.

Det står skrevet i Lukas 11, 24
Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men uten å finne det. Da sier den; Jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg forlot. Og når den kommer dit, finner den huset feid og pyntet. Da drar den avsted og får med seg sju andre ånder verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første.

Dette er livsviktig informasjon for alle som skal/vil ha helbredelse, men også for den som utfører behandlingen.

Jesus sa til disiplene sine at alt handlet om å løse og binde de onde åndene. Jesus sa; at det dere binder på jorden skal være bundet i himmelen og det dere løser på jorden skal være løst i himmelen.Himmelen er åndeverdenen.

Det dette betyr; er at Djevelens avkom, som da altså er plager og sykdommer, de er som tyven som sniker seg inn i ditt hus, for å myrde, sette redsel og ødelegge. For å fange sykdommen å sette den ut av spill, må den bindes i Jesu Navn av en som er frelst. Om vedkommende som helbredes ikke er frelst, MÅ sykdommen alldri løses ut av kroppen, men bare bindes. Løses den ut av kroppen til en som er ufrelst, skjer det som i Lukas 11, 24 - Altså den vil komme tilbake å prøve å komme inn på nytt og da i en verre tilstand enn det den var. Hvis sykdommen er løst ut av kroppen og ikke bundet i en ufrelst kropp, så er eneste mulighet for å hindre at den kommer tilbake, er å frelse den helbredende. Da står personen nemlig under beskyttelse av Guds hærskare. Og har da for evig og alltid blitt fri for den gjeldende sykdommen.

Om vedkommende allerede er frelst, da kan tyven, som er sykdommen, bindes og løses ut av kroppen. Og vil alldri kunne komme tilbake.

Derfor er det at mange av de gamle predikant- helbrederne, bare ønsker å helbrede mennesker som er døpt, eller frelst, for da vet de at den syke har  beskyttelsen og forsikringen i orden.

Dere kan se på frelsen i Jesus som en forsikring for også å bli helbredet riktig.

Om man da likevel helbreder en ufrelst, er det viktig å bare binde sykdommen fast og gi en befaling om at den skal stoppe med det den gjør. Og at den skal forbli bundet. Om mennesket forblir ufrelst og ikke tar imot Jesus, vil sykdommen som er bundet etter en tid løsne og starte på nytt med sine gamle plager.
Den syke må da oppsøke helbrederen på nytt for å få sykdommen bundet igjen. Så om eller når sykdommen kommer tilbake, så er det ikke fordi helbredelsen ikke hjalp, men ånden kommer tilbake til kroppen eller repene har løsnet på grunn av at den syke ikke har tatt steget videre med å bli frelst. Derfor er det at også jeg som helbreder egentlig bare vil helbrede frelste. Og derfor er det at jeg er nødt å spørre de jeg skal be for om hva dåpsnavnet deres er. Slik synes jeg det er viktig å forkynne Guds Ord til dem jeg skal helbrede, slik at frelsen kan nåes.  Dette må taes på alvor.

Når jeg spør menneskerer som skal helbredes om de er troende, er grunnen til at jeg spør for å vite om jeg kan løse ånden ut eller om jeg bare må binde den.
Det er mange som sier at de har en barnetro, er døpt, eller og er konfirmert. Noen sier også at foreldrene deres var/er kristne eller at deres besteforeldre var troende. Dette holder ikke for deg. Du må selv være frelst eller ha Guds Nåde over deg. Du vet selv om du er frelst eller ikke, men først og fremst er det Gud som helbreder, og Hans store nåde kan Han gi til hvem som helst frelst eller ufrelst, ja til hvem Han vil. Men som helbreder må jeg likevel ta mine forhåndsregler i fremgangsmåten.

Jesus sitt rike kommer bare til frelste sjeler, men helbredelsen og Hans Nåde, når ut til alle mennesker. Alle kan bli frelst og arve Guds rike. Men du MÅ ta det valget selv. Og har du fått en sykdom, så skal du vite at Jesus er den sterkeste i åndeverdenen, og Han har frikjøpt oss for all ondskap. Det viktigste er ikke å bli kvitt en sykdom, men å motta frelsen, deretter blir alt bare bonus. Sykdommer og plager kommer fra kamper som blir gjort i åndeverdenen. Om du ikke tilhører den sterke part, kan du med andre ord måtte gi tapt over sykdommen. Jesus sier, i Efeserne 6,10; Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning (som er frelsen), så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet (åndeverdenen).

Slik er det at frelsen er den som redder deg, både fra ondskapen i denne verden og fra den evige død. Slik er det at ateister faktisk har rett i sine antakelser om at de ikke tror på annet enn den evige søvn. For det skal gå som du tror, tror du ikke på det evige liv men den evige søvn (ateisk tankegang), ja da har du ikke søkt om frelsen og får derfor tilgang til den evige søvn slik som du trodde.

Så kjære mennesker som leser dette, tenk nøye gjennom tingene om du ennå ikke har blitt frelst. Det å bli frelst er å tro på Den Treenige Gud, at Han er skaperen av alt, Troen på Jesus Kristus som Guds Sønn, at Han ble sendt av Gud til Jorden i en jomfrufødsel, født av jomfru Maria, unnfanget av Den Hellige Ånd, at Jesus ble korsfestet, døde og ble begravet til soning for våre synders, plager og sykdommers skyld. Og at Han sto opp fra de døde, 3dje dag og for opp til himmelen der Han sitter ved Gud den allmektiges høyre hpnd, for så å komme tilbake en vakker dag å dømme levende og døde.

Så lett er det å bli frelst.

Mennesker som er ufrelste er en uvurdelig skatt for Satan, han vil kunne plage deg helt uten bekymring når du ikke har Guds beskyttelse over deg.

Gud er den sterkeste i åndeverdenen, og Satan er den som er sterk i denne verden. Likevel er det slik at vår verden og åndeverden går hånd i hånd. Det som skjer i vår verden, skjer også i åndeverdenen og motsatt. Derfor er det at Jesus sier; at vår kamp ikke er mot kjøtt og blod men mot ondskapends åndehær i himmelrommet.

Det som skjer i vår verden idag, kan faktisk bli annulert om vi går sammen i bønn over hver og en ting vi vil stoppe/ forhindre. Når noen har pådratt seg en plage eller en sykdom, kan den bli bekjempet med bønner, for bønn, er Guds ord, og Guds ord er vårt våpen mot onde ånder. For Jesus er den sterkeste, Han har gitt oss seieren ved  korsfestelsen og oppstandelsen på Golgata.

Alt vi trenger å gjøre er å kreve seieren, vi må binde tyven og løsrive den ifra våre kropper, det gjøres ved frelsen og Guds ord i bønn.

For de som sier nei til frelsen, sier ja til å la Satan herse med seg. Hvorfor la Satan ha den kontrollen over deg og sette plager på deg?
Blir du frelst, så slipper du unna den evige død, det er Guds løfter til oss som vil bli frelst. Men Hans løfter er også at vi skal bli frikjøpt fra plager og sykdommer. Hans løfter står fast, Han kan ikke gå tilbake å endre noe Han har gitt et løfte om. Et løfte er et løfte. Jesus Kristus er Sannheten, veien og livet.
Har du tro på Gud i Jesus Kristus, så har du den sterkeste i deg, og da kan du be om hva du vil og du skal få det. For dine ønsker er Guds egne ønsker.
Vi skal alle reise fra denne jorden en dag, vil du virkelig  dra uten forsikring?

Ingen mennesker legger ut på reise idag uten reise-forsikring. Vi forsikrer husene, bilene, barna våre, men hva med forsikring til reisen etter livet på jorden?  Når ulykken rammer deg, så kan det være for sent å være etterpå klok. Så vær snill med deg selv, vi vil ha deg med på laget vårt. Det skjer så mye godt å tilhøre Jesus Kristus; frykt, angst, plager, sykdommer og ellers alt annet ondt MÅ vike når du kommer gående med Jesus. Tenk dere hvilken frihet det innebærer.

Du trenger Flash Player for å kunne se denne siden.
Min Jesus Lever - Norwegian
Evangeliesenteret

Webside drives av  Vistaprint