- ADAM
 -

Paulus 5, 12:
Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet. Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noen lovbrudd slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme. Men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større: Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket Jesus Kristus.

En eller annen har regnet ut fra Mosebøkenes slekts-tavler at da Adam og Eva var i Edens hage så har det gått ca. 6000 år frem til nå og at det var da Jordens grunnvoll ble skapt, og når de tror at de var de første menneskene på jord, så kan man forstå den tankegangen. Men ut ifra skapelsesberetningen i Bibelen står det at Gud skapte mennesket den femte dagen. Gud hvilte på den sjuende for da var alt skapt ferdig. Ut i fra skjelletter som er funnet av både dinosaurer og neandertalere kan man tydelig gi et faktum av at Jorden og menneskerasen er mye eldre enn 6000 år. Bibelen sier ikke at Adam og Eva var de første menneskene på jord, men Bibelen sier at Adam og Eva var de første menneskene på jord som ble tilregnet synd. Gud tok de to menneskene ut av verden å satte de i en guddommelig hage på jorden for å fastsette loven. Loven kom til jorden gjennom Gud ved de menneskelige gjerninger som ble begått i Edens hage gjennom synd. Gud satte Adam til å være en ledesnor for videre slekter. Paulus sier at "det var synd i verden også før loven kom" det må jo bety at det var mennesker i verden før Adam og Eva. Paulus sier videre "men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov

Om nå et land ikke har et lovverk, ingen øvre retts-myndighet, så er det da heller ingen borgere i landet som er lovbrytere fordi det faktisk ikke finnes noen lov å bryte,. Om nå en person da går inn i en butikk å stjeler varer og det ikke finnes noe regelverk mot tyveri, så kan tyven ikke settes til doms for sine handlinger, men likevel er det en negativ handling mot innehaveren av butikken som blir fratatt verdien av varen. Som følge av slike handlinger må det opprettes lover og regler for hvordan vi mennesker skal leve i forhold til hverandre. Det var dette Gud ville at vi mennesker skulle forstå og lære av. Derfor satte Han Adam og Eva som rettesnorer for det fremtidige mennesket for at vi skulle skjelne på rett og galt. Her kommer synd inn i livet vårt for at vi ved Loven skal skjelne på hva som er rett og galt i Guds øyne. Jorden er underlagt Loven og synden etter syndefallet. Men de som er Guds troende er fritatt for loven og synden ved at Gud sendte sin Sønn Jesus Kristus til jorden til soning på korset for alle våre synder slik at vi ikke skulle komme inn under dødens åk, men bli frifunnet til evig liv, slik det var for menneskene før Adam og Eva.

Hvordan kan man måle hvor stor en kriminell handling er om man ikke har en målesnor i loven å gå etter?
Loven ble til for at den skulle være en målesnor for synden. De ti bud er en målesnor for hvordan vi skal holde oss borte fra synd. Det å bryte et av de ti bud er det samme som å bryte alle budene. Mesteparten av lovene i de ti bud inngår i alle lands lovverk. Uten slike lover ville verden forlengst vært kastet ut i anarki og kaos.
Jeg oppfordrer alle som en å studere Paulus brev til romerne kapittel 5 og 6. Be om åpenbaring ved Den Hellige Ånd.
Webside drives av  Vistaprint